EDMUNDAS PUTRIMAS

A†A Prelatas EDMUNDAS PUTRIMAS iškeliavo pas Viešpatį ir pas savo tėvą a. a. Mindaugą š. m. lapkričio 15 d. Toronte, būdamas 63 metų amžiaus.

Nuliūdę liko: mama Sofija, brolis Jonas su žmona Edita, sūnėnas Paulius, dukterėčia Andrea, giminės Kanadoje ir Lietuvoje bei plati lietuvių bendruomenė visame pasaulyje.

Atsisveikinimas su a. a. prelatu Edmundu vyks Toronto Prisikėlimo parapijos bažnyčioje (1 Resurrection Rd. Toronto, ON, Canada M9A5G1) gruodžio 3 d., nuo 8 iki 11 val. ryto.

Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 11 val. ryto.

Vietoje gėlių šeima būtų dėkinga už aukas, skirtas stovyklai „Kretinga” arba Toronto Prisikėlimo parapijai.

Šv. Mišių tiesioginė transliacija – https://www.youtube.com/watch?v=1WyhZvfb8lU

Amžinoji šviesa Jam tešviečia.

Nuliūdę artimieji.