VANDA E. PETKIENĖ (KRASAUSKAITĖ)

A†A VANDA E. PETKIENĖ (KRASAUSKAITĖ) mirė š. m. lapkričio 20 d. Park Ridge, IL, sulaukusi 94 metų.

Gimė 1928 m. vasario 20 d. Lietuvoje.

Gyveno Park Ridge, IL.

Nuliūdę liko: sūnus Tomas su žmona Carolyn; sūnus Saulius su žmona Jūratė; sūnus Gytis su žmona Grasilda; duktė Milda Roszkiewicz su vyru Frank ir duktė Asta Kurzinski su vyru Randy; 7 anūkai: Keith Krause su žmona Mary, Michael su žmona Nicole, Emily Chew su Lisa, Antanas, Kristina Rediehs su vyru
John, Julija O’Neil su vyru Conor ir Brianna Kurzinski; 9 proanūkai: MacKenzie, Logan ir Molly Petkus; Tomas, Catherine ir Margaret Krause; Weston, Ellen ir Ruth Rediehs bei kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

A. a. Vanda buvo a. a. Zenono žmona.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, gruodžio 5 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL., kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai, Lemont, IL.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.