ZITA BILIŪNAITĖ-SODEIKA

A†A ZITA BILIŪNAITĖ-SODEIKA mirė 2022 m. gruodžio 15 d. South Carolina valstijoje.

Gimė 1934 m. rugpjūčio 12 d. Jurbarke. Buvo jauniausia Felikso ir Juzefos (Josepha Pranaitytė) Biliūnų šeimoje.

Gyveno Beaufort, SC, Galena IL, Willard, OH, Arlington Heights, IL, Cicero, IL ir Čikagoje.

Nuliūdę liko: sūnus Tomas su žmona Lisa ir jų dukra Katherine; duktė Regina Sixta su vyru Tom ir sūnus Petras su žmona Kimberly.

A. a. Zita buvo a. a. Povilo žmona.

Ankstyvoji jos vaikystė prabėgo žaidžiant vaismedžių soduose, pievose, miškuose ir paupiuose, ir nuo to prasidėjo jos meilė gamtai. Zita su šeima 1944 m. pasitraukė iš mylimos Lietuvos, kad išvengtų sovietinės okupacijos. Ieškojo prieglobsčio Vokietijoje, kur penkerius metus praleido pabėgėlių stovyklose. 1949 m. imigravo į JAV ir pradėjo naują gyvenimą Čikagoje. Zita lankė Marijos gimnaziją Čikagos Marquette Parko apylinkėje.

Čikagoje Zita susipažino su Povilu (Pauliumi) Rimvydu Sodeika. Jie susituokė 1959 m., gyveno Cicero, vėliau – Arlington Heights, IL. Zita studijavo Čikagos meno institute, įgijo reklamos ir dizaino specialybę. Baigusi studijas ji dirbo komercine menininke, o galiausiai grįžo į Institutą studijuoti vaizduojamojo meno. Visą gyvenimą skyrė menui – buvo tapytoja, iliustratorė, skulptorė, rašytoja ir poetė.

Vėliau šeima persikėlė į nedidelį Willard (OH) miestelį, kur Zita vėl buvo arčiau gamtos. Eidavo į žygius, maudėsi, plaukiojo baidarėmis, slidinėdavo. Povilui išėjus į pensiją, 2000 m. jie persikėlė į Galeną, IL, kur prie Apple Canyon ežero pasistatė nuostabų namą ir 20 metų galėjo mėgautis gamta, ramybe, tyla. Po Povilo mirties likusius metus Zita praleido Beauforte, SC.

Zita susidraugaudavo su pačiais įvairiausiais žmonėmis ir daugeliui darė įtaką. Kiekvienas, kada nors sutikęs Zitą, jautė, kad juos jungia ypatingas ryšys. Nuo kolegų menininkų ir mokslininkų, kaimynų ir draugų, moksleivių ir kalinių, politikų iki dvasininkų – visus traukė Zitos humoras, sąmojis, kūrybiškumas ir žmogiškumas.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, vasario 11 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL , kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Laiduotuvės bus privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima siūlo Zitos vardu paaukoti „Friends of Caroline Hospice” (https://www.fochospice.org/donate), kurių darbuotojai paskutinėmis dienomis slaugydami Zitą rodė tikrą profesionalumą ir meilę. Velionės šeima bus amžinai jiems dėkinga už rūpestingą priežiūrą.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.