JONAS JOVARAUSKAS

A † A JONAS JOVARAUSKAS Mirė 2015 m. gruodžio 8 d., sulaukę 89-erių metų. Gyveno Harvard, IL, anksčiau Wisconsin Dells, WI (prieš tai Lemont IL). Gimė 1926 m. balandžio 3 d. Raseiniuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Aldona (Jakštaitė), dukra Rasa Narbutaitienė, žentas Alvydas, anūkai Aidas ir Darius su žmona Rebecca. A. a. Jonas bus pašarvotas gruodžio 12 d., šeštadienį, 8 val. ryto Modell laidojimo namuose (7710 S. Cass Ave. Darien, IL). Mišios už velionio sielą bus aukojamos tą pačią dieną 9:45 val. ryto St. John of the Cross bažnyčioje 5005 S. Wolf Rd. Western Springs. Po Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima Modell FH tel. 630-852-3595, el. paštas www.modelldarien.com