ELENA ZUBRICKIENĖ GRIGALIŪNAITĖ

A†A ELENA ZUBRICKIENĖ GRIGALIŪNAITĖ mirė 2021 m. lapkričio 26 d. Grand Junction, MI.

Gimė 1929 m. rugpjūčio 1 d. Buenos Aires, Argentinoje. Gyveno Grand Junction, MI, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: sūnus Edvardas su žmona Kim; anūkai Michael Zaczek, Aleksander ir Zackary Zubrickas, daug dukterėčių ir sūnėnų Argentinoje.

A. a. Elena buvo a. a. Joseph žmona ir a. a. Ritos Zaczek mamytė.

Velionė bus pašarvota penktadienį, gruodžio 3 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, Chicago, IL. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Operai.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.