ELENA MINIJA AKMENSKAITĖ-RUZGIENĖ

Pranešame, kad mūsų mylimos Mamos A†A ELENOS MINIJOS AKMENSKAITĖS-RUZGIENĖS gyvenimas užgeso 2021 m. balandžio 6 dieną, New Yorko mieste.

Gimė 1923 m. kovo 20 d. Steigiamojo Seimo nario Juozo ir Kazimieros Akmenskų šeimoje buvo jauniausia iš 5 dukrų.

Augo Tytuvėnuose, šalia mylimos Šiluvos Marijos šventovės.

1944 m. liepos 26 d. (per Šv. Onos šventę) apleido Lietuvą. Vokietijos Stuttgarto bei Nürtingeno pabėgėlių stovyklų gimnazijose dėstė lietuvių kalbą. Ištekėjo už a. a. Algirdo Ruzgo ir 1949 m. liepos 18 d. „General Eltinger” laivu atplaukė į Bostono uostą. Dukra Virginija Rūta gimė Schwäbisch Gmünd, Vokietijoje. Astra Yolanda Marija gimė Brooklyn, NY. Sūnus Lukas Gintaras atkeliavo į pasaulį jau Mamai Elenai vedėjaujant New Yorko Maironio vardo lituanistinei mokyklai, kur ji pirmam skyriui dėstė skaitymą/rašymą ir paruošė vadovėlį „Gintarėliai”. Mokyklai sėkmingai vadovavo dešimtmetį. Buvo viena iš pirmųjų Švietimo tarybos premijos pagerbtųjų lituanistikos mokytojų. Dažnai dalyvaudavo Dainavos mokytojų studijų savaitėje.

A. a. Elena mylėjo gamtą, paukščius, gėles, kūrė meno paveikslus iš lapų, žiedų, samanų ir gintarų, taip pat ir papuošalus. Buvo margučių vašku marginimo specialistė. Siuvo nuostabius drabužius bei kostiumus vaidinimams. Deklamavo eiles ir įrašydavo jas vaikaičiams Dariui Albertui, Baltijai Teresei, Almiui Gerardui ir Vyčiui Mariui į garsajuostes, kartu su prisiminimais ir dainomis/tautosaka iš Lietuvos.

Per savo ilgą 98-erių metų gyvenimą mūsų Mama įgyvendino Maironio dvasingumą, Kudirkos darbingumą ir laisvės idealą. Taipogi ir Baranausko gamtos subtilumą bei Basanavičiaus pilietiškumą. Jos šūkiai buvo „Kilkite ir kelkite!” ir „Niekados nesakyk negaliu, nes tas žodis – tai priešas žmonių”.

Iki paskutinių gyvenimo valandų rūpinosi vaikais ir vaikaičiais, džiaugėsi mūsų pasiekimais bei šeimomis. Mylėjo žentus ir marčias ir visus nuolat lydėjo palaima bei malda.

Promočiutės pasiilgs provaikaičiai: Arija Eliana McGinty, Sofija Aurora Udrytė, Lukas Juozapas McGinty, Matijas Cristiano Udrys, Tadėjus Patrikas McGinty ir Andris Gerardas McGinty.

Būdama jauniausia iš Akmenskaičių, Elena pragyveno seseris Daratą, Oną, Liuciną ir Juzefiną.

Tegul ilsisi jau Viešpaties ramybėje.

Virginija-Rūta ir Arūnas Udriai Astra-Yolanda ir Kęstutis Bileriai Lukas-Gintaras Ruzgys.