ELLA BARTMIN (ELA BARTMINAITĖ)

A†A ELLA BARTMIN (ELA BARTMINAITĖ). Gailestingasis Viešpats Dievas lapkričio 21 d. pasišaukė savo mylimą dukrą į Amžinosios Ramybės namus. Ela gimė 1933 m. rugpjūčio 22 d. Urvinių kaime, Tauragės apskrityje Martyno Bartmino šeimoje. Anksti neteko mamos. Karo audros nubloškė šeimą į Vokietiją, iš kur Ela su tėvu 1952 m. gegužės mėnesį atvyko į New Yorką. Į Čikagą šeima persikėlė tų pačių metų spalį.

Lapkričio 25 d., pirmadienį, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. velionė bus pašarvota Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave., Evergreen Park, IL 60805. Pamaldos vyks 7 val. vakaro. Lapkričio 26 dieną, antradienį, Ziono Lietuvių liuteronų bažnyčioje (9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453) lankymas nuo 9 iki 10 val. r., laidotuvių pamaldos – 10 val. ryto. Laidojama bus Betanijos kapinėse. Vietoj gėlių prašome skirti atminimo aukas Ziono lietuvių liuteronų bažnyčiai – Zion Evangelical Lutheran Church. Liūdintys parapijiečiai.