EVALDAS VELECKIS

A † A EVALDAS VELECKIS Gimė 1926 m. rugpjūčio 1 d., Lietuvoje, Kybartuose. Mirė 2015 m. lapkričio 25 d., Homer Glen, IL. Gyveno Homer Glen, IL. Nuliūdę liko: duktė Linda Veleckytė-Nussbaum su vyru Gerard; sesuo Elena Veleckytė ir brolio a. a. Alfredo Veleckio šeima Lietuvoje. Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvių Operai arba Palos Hospice. A. a. Evaldas bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 28 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimo Mišiose ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba