VYTAUTAS VEPŠTAS

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad A † A VYTAUTAS VEPŠTAS mirė 2015 m. lapkričio 25 d. Vilniuje. Gimė 1931 m. balandžio 2 d. Panevėžyje. Gyveno Čikagoje ir pastaruoju metu Vilniuje. Priklausė Santaros-Šviesos federacijai. Nuliūdę liko: žmona Henrieta, sesuo Dana Balčienė su šeima, sesuo Laima Denhardt su šeima, sūnus Linas su žmona Patricia bei sūnumis Wolfgang ir Jules, duktė Indrė su sūnumi Dainiumi ir dukra Laima. Atsisveikinimas su artimaisiais vyks Vilniuje. Nuliūdusi šeima