GENĖ NARBUTAITĖ MIGLINIENĖ

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad žemiškąją kelionę užbaigė mūsų brangioji mama A†A GENĖ NARBUTAITĖ MIGLINIENĖ. Mirė 2020 m. spalio 26 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1924 m. gruodžio 10 d. Gaigalų kaime, Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Parko rajone.

Nuliūdę liko: duktė Audronė Matutienė su vyru Gražučiu, sūnus Jonas, duktė Ramunė, sūnus Tomas su žmona Skirmante, krikšto duktė Rima Bumbulytė Dornfeld su šeima, dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės Lietuvoje ir Kanadoje. A. a. Genė buvo a. a. Jono Miglino žmona.

A. a. Genė labai mėgo skaityti visomis temomis, buvo puiki siuvėja, gėlių augintoja ir ypatingai mėgo kepti pyragus. Ji rūpindavosi giminėmis ir kaimynais, kiek galėdama palengvindavo jų gyvenimą Lietuvoje ir Kanadoje. Ji savanoriavo ir rėmė įvairias organizacijas: Lietuvos Dukterų draugiją, Lituanistikos tyrimo centrą, Jaunimo centrą, Aušros Vartų/Kernavės ir Lituanicos skautų tuntus bei kitas lietuvių organizacijas.

Lapkričio 6 d., penktadienį, nuo 9 val. ryto su velione bus galima atsisveikinti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Dėl pandemijos laidotuvės bus privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai (chicagonativitybvm.org), 6812 S. Washtenaw, Chicago, IL 60629. Nuliūdusi mylinti šeima.