SOFIJA RIMAVIČIŪTĖ JELIONIENĖ

Yra geležinis įsakymas
Tai yra meilė gyvenimui.
Net ir tie,
Kurie nieko gera nėra matę savo gyvenime,
Net ir tie abiem rankom laikosi savo gyvenimo,
Nes yra geležinis įsakymas: meilė gyvenimui
Nes be meilės iš viso nebūtų jokio gyvenimo.

„Meilė gyvenimui”, Vladas Šlaitas

Su giliu liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, kad Kalėdų dieną, 2022 m. gruodžio mėn. 25-ąją, Brookdale globėjų namuose Lisle, IL Amžinybės slenkstį peržengė mūsų brangioji motina, močiutė ir teta A†A
SOFIJA RIMAVIČIŪTĖ JELIONIENĖ.

Gimė 1928 m. kovo 3 d. Lietuvoje, Ukmergės apskrityje, Siesikų miestelyje.

Gyveno Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje.

Nuliūdę liko: dukra Virginija Guoda Mohsini, žentas Tariq Ghayur, vaikaičiai Sanya ir Remy; svainė Irena Rimavičienė su šeima bei giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionė buvo a. a. Vlado ir a. a. Bronės Rimavičių dukra, a. a. Adolfo L. Jelionio žmona, a. a. Antano Rimavičiaus sesuo ir a. a. Ramintos Ritos Jelionytės mama.

Vaikystę praleido Mažeikiuose, vėliau gyveno Kėdainiuose ir Ukmergėje.

Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių skautų sąjungai ir kitoms organizacijoms.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 28 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Velionės atminimui vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių skautų sąjungai arba Pal. Jurgio Matulaičio misijai.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.