GENOVAITĖ RUDAITYTĖ KULIKAUSKIENĖ

Už a. a. Genovaitės Rudaitytės-Kulikauskienės (1930.05.22. – 2015.07.02.) sielą gedulo šv. Mišios bus aukojamos š. m. rugpūčio 22 d., šeštadienį, 10 val. r. Pal. J. Matulaičio misijoje. Laidotuvės bus privačios. Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime, kuris prasidės 9:15 val. r., ir šv. Miš