PRANAS KAZLAUSKAS

A † A PRANAS KAZLAUSKAS Mirė 2015 m. liepos 5 d., sulaukęs 91 m. amžiaus. Gyveno Tinley Park, Illinois. Gimė Lietuvoje, Utenos rajone. Nuliūdę liko: žmona Lorraine, trys dukterys Linda, Karen ir Gale. Taip pat liūdi dešimt anūkų ir aštuoni proanūkai. Liūdi brolis Kazimieras (Teresė) su šeimomis ir kiti giminės Amerikoje. Lietuvoje liko seserys Genovaitė ir Stasė ir jų šeimos bei kiti giminės. Velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, Chicago, Illinois. Nuliūdę artimieji