GIEDRĖ KIZLAUSKAITĖ-KONČIENĖ

A†A GIEDRĖ KIZLAUSKAITĖ-KONČIENĖ mirė 2020 m. balandžio 16 d. po trumpos, bet sunkios ligos, sulaukusi 82 metų. Gimė 1938 m. kovo 10 d. Kaune, Bronės ir Juozo Kizlauskų šeimoje.

Nuliūdę liko: brolis Antanas ir žmona Dina; dukros Rūta Saliklienė ir vyras Edmondas; Marytė Bereckienė ir vyras Harry; anūkai – Sigita ir vyras Matt, Ina ir vyras William, Benjamin, Hanna; proanūkiai Matija, Mantas, Lydija ir Junytė, taip pat daug giminių, draugų Lietuvoje ir Amerikoje.

Augo kartu su vyresniuoju broliu Algiu (a. a.) ir jaunesniuoju – Antanu. Šeima iš Lietuvos pasitraukė per karą ir jauna Giedrutė praleido kelerius metus lageryje.

Atvykę į Ameriką apsigyveno Brooklyne, New Yorke, o po to – Cicero, Illinois. Lankė Morton gimnaziją. Baigė ispanų ir italų kalbos studijas University of Illinois Urbana-Champaign, kur ji susitiko su būsimu vyru Juozu Končiumi. Jie sukūrė šeimą 1959 metais ir susilaukė trijų dukryčių – Kristinos (iškeliavo amžinybėn 1965 metais), Rūtos ir Marytės.

Ilgą laiką gyveno Cicero miestelyje, kur jie buvo aktyvūs lietuviškoje Šv. Antano parapijos veikloje. Prieš 30 metų įsikūrė Lemonte. Giedrė buvo veikli Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos narė, dalyvavo ateitininkų, Korp. Giedros veikloje, dainavo Lietuvių Operos ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos choruose, buvo dosni kamerinio choro „Ave Musica” rėmėja.

Apie a. a. Giedrės laidotuves pranešime „Drauge”, „Draugo” Facebook paskyroje ir elektroniniu paštu. Lauksime, kol galėsime visi kartu atsisveikinti su velione Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Liūdinti šeima.