GRAŽINA ONA NORVILAITĖ ERINGIENĖ

A † A GRAŽINA ONA NORVILAITĖ ERINGIENĖ Mirė 2015 m. lapkričio 17 d. Gimė 1943 m. Švėkšnoje, Lietuvoje. Gyveno St. Petersburg, FL, Baltimore, MD, jaunystę praleido Čikagoje. Nuliūdę liko: vyras Stasys, sūnūs Kęstutis su žmona Jennifer, anūkės Gwen ir Imogen, ir Vytautas; sesuo Liucija ir bro-liai Algis, Kęstutis ir Vytautas su šeimomis; vyro sesuo Onutė su vyru Leonu, vyro brolio a. a. Vytauto žmona Ona ir vyro brolis Antanas su žmona Helen ir šeimomis bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, gruodžio 12 d., šeštadienį, 9 val. ryto. Laidotuvės privačios Nuliūdusi šeima