VIDA FRANKAITĖ MEILUVIENĖ

A † A VIDA FRANKAITĖ MEILUVIENĖ Mirė 2015 m. lapkričio 16 d. Gimė 1939 m. Mažeikiuose, Lietuvoje. Daug metų gyveno Čikagoje, o paskutinius 24 metus St. Petersburg, FL. Nuliūdę liko: sūnus Alius su žmona Cara, anūkė Emily, sūnus Linas su žmona Terese, anūkė Lina, anūkai Aleksas ir Mykolas. A. a. Vida buvo a. a. Giedriaus Meilaus žmona. Vida visą savo gyvenimą buvo veikli skautė. Floridoje vadovavo Lietuvių klubui, buvo Lietuvių Bendruomenės St. Petersburg apylinkės pirmininkė, Lituanistinės mokyklos vedėja, dirbo su „Saulutės” vaikų pagalbos organizacija ir Shriners vaikų ligonine, ilgametė savanorė su Hospice organizacija. A. a. Vida bus palaidota St. Petersburg Calvary Catholic kapinėse. Giliai liūdinti šeima