LEONAS DOBKEVIČIUS DAUKUS

A † A LEONAS DOBKEVIČIUS DAUKUS Mirė 2015 m. lapkričio 24 d., sulaukęs 98 metų amžiaus. Gimė 1917 m. birželio 10 d. Taškente, Turkistane (šiandien Uzbekistane), išaugo Kaune, Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL, Brighton Parko apylinkėje. Leonas buvo a. a. Felikso ir Apolonijos Dobkevičių vyriausias sūnus ir brolis a. a. Felikso Dobkevičiaus Daukaus. Leonas baigė Lietuvos Karo mokyklą leitenanto laipsniu ir buvo vienas iš jauniausių karininkų, kuris tarnavo Lietuvos kariuomenėje per Antrąjį pasaulinį karą. Po karo baigė mechaninės inžinerijos mokslą Berlyno universitete. Emigravęs į JAV, dirbo projektuotoju Rockwell Collins, Boeing ir kitose kompanijose. A. a. Leonas mėgo keliauti ir laisvai kalbėdamas penkiomis kalbomis, turėjo pažįstamų įvairiuose kraštuose Europoje, Azijoje, Afrikoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje. Paskutiniais gyvenimo metais a. a. Leonas dažnai keliaudavo į Lietuvą. Nuliūdę liko: dukterėčia Sofija Daukutė (Sophia Daukus) su draugu Rick Neuhaus, a. a. brolio Felikso posūniai Terry ir Michael Engle, svainė Rūta Daukienė, jos vaikai ir šeimos bei kiti artimieji ir draugai. Velionis bus palaidotas Lietuvoje. Nuliūdusi šeima