HORSTAS ŽIBAS

2015 m. lapkričio 16 d. netekome ilgamečio Cincinnati Lietuvių Bendruomenės nario ir JAV Lietuvių Bendruomenės veikėjo, buvusio Santaros valdybos nario   A † A HORSTO ŽIBO Horstas Žibas gimė 1931m. spalio 27 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Pasitraukęs į Vokietiją, Traunsteine baigė Vertėjų institutą ir įgijo teisę vertėjauti Vokietijoje. Persikėlęs į JAV, Čikagos universitete baigė ekonomikos studijas ir įsigijo MBA. 1958 – 94 m. dirbo JAV kompanijoje Procter & Gamble. 1973 –74 m. Santaros – Šviesos federacijos pirmininkas. 1984-88 m. Cincinnati Tarptautinio Festivalio prezidentas. Daugelį metų dirbo išeivijos lietuvių veikloje. Dalyvavo PLB veikloje, 1988-92 m. centro valdybos iždininkas. Jo straipsniai buvo spausdinami Metmenų ir Akiračių leidiniuose. Nuo 1995 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pagal JAV Valstybės Departamento vystymosi programą ,išvyko dirbti konsultantu į Lietuvą. Dirbo Panevėžio Stiklo, Ekrano ir Muilo fabrikuose , Kauno kojinių „Silva” ir kailių „Vilkas” fabrikuose. Taip pat Klaipėdos Naftoje. Jis taip pat dirbo Valdo Adamkaus vadovaujamoje prezidentūroje – patareju. Konsultavo Užsienio reikalų ir Finansų ministerijas, skaitė paskaitas Kauno Technikos universitete.  Nuostabus vyras ir tėvas… „Abiit not Obiit” išėjo, bet nemirė. Neblėstantys prisiminimai visada gyvens žmonėse, kuriuos jis sutiko savo gyvenimo kelyje. Velionis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 20 d. 9 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.,(arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 11val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų a.a. Horstas bus palaidotas Lie-tuvių Tautinėse kapinėse, Justice, IL. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdi žmona Aldona, dukros Jūratė ir Sigutė, anūkas Tadas ir Kenneth Simone

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com