RITA ŠIMANSKYTĖ KAVOLIENĖ

A † A RITA ŠIMANSKYTĖ KAVOLIENĖ mirė 2015 m. lapkričio 13 d., penktadienį, Carlisle, Pennsylvania. Gimė 1932 m. rugpjūčio 12 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Mokėsi Liubeko ir Neustato lietuvių gimnazijose Vokietijoje. Amerikoje studijavo Čikagos Meno institute, įgydama bakalauro diplomą. Dirbo Kristijono Donelaičio lituanistinėje šeštadieninėje mokykloje, priklausė Santaros-Šviesos organizacijai. Kartu su vyru Vytautu Kavoliu susilaukė dviejų sūnų: Kęstučio ir Perkūno. Iki mirties gyveno Carlisle, PA. Nuliūdę liko sūnūs: Perkūnas ir Kęstutis su žmonomis – Diana ir Bonnie bei anūkėlė Iliana. Artimieji