INDRĖ PALIOKAITĖ TIJŪNĖLIENĖ

A†A INDRĖ PALIOKAITĖ TIJŪNĖLIENĖ iškeliavo į Amžinybę 2022 m. rugsėjo 15 d.

Gimė 1939 m. spalio 25 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: vyras Donatas, vaikai – Daina, Rasa, Aras, Nida ir jų šeimos bei mylimi giminės ir draugai.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugsėjo 24 d., 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Vietoje gėlių šeima siūlo aukoti „Saulutei” – „Sunlight Children’s Aid for Lithuania”.

Nuliūdusi šeima.