Inž. JONAS A. KRUTULIS

A † A Inž. JONAS A. KRUTULIS. Mirė 2016 m. vasario 21 d. Gimė 1924 m. gegužės 12 d. Vilniuje, Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: žmona Joana Kaukoriūtė; duktė Rima Krutulytė su Heidi Nordbrock; sūnus Povilas su žmona Loreta; anūkai Michael, David ir Teddy; svainė Germa Krutulienė su šeima; dukterėčia Živilė Krutulytė su vyru Aleksu ir kiti giminės Lietuvoje. Priklausė Lietuvos Filatelistų sąjungai. Atsisveikinimas šeštadienį, kovo 12 d. 11:30 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 12:30 val. popiet bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės privačios. Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com