JONAS JUŠKA

A † A JONAS JUŠKA. Mirė 2016 m. vasario 22 d., sulaukęs 78 metų. Gimė Akmenėje, Žemaitijoje. Gyveno Manteno, IL. Liko liūdintys: sūnus Jonas su šeima, duktė Marytė ir šeima, sesuo Adelė Lietuvninkienė ir šeima, giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Jonas buvo vyras a. a. Marytės Pociūtės ir tėvas a. a. Danutės. Velionio pageidavimu atsisveikinimas buvo privatus. Prisiminkime a. a. Joną savo maldose. Liūdinti šeima.