IRENA LIUCIJA RAGAUSKAITĖ RASIENĖ

A † A IRENA LIUCIJA RAGAUSKAITĖ RASIENĖ Amžinybėn iškeliavo 2015 m. lapkričio 13 d., sulaukusi 88 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje, šešis dešimtmečius gyveno Cambridge, MA. Nuliūdę liko: sūnūs Vitas, Tomas su žmona Brigita (Spakevičiūte), anūkės Sophia ir Alisa; sesuo Aldona Beinorienė Lipskienė su dukra Irena Beinoris; brolis Leonidas Ragas (Ragauskas) su žmona Praurime (Krasauskaite), jų sūnus Paulius ir dukra Laura su šeimomis. Atsisveikinimas su a. a. Irena įvyko ketvirtadienį, lapkričio 19 d. Casper (Kasperavičius) Funeral Home, Boston, MA. Penktadienį, lapkričio 20 d., Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje, South Boston, MA, prelatas kun. Albertas Kontautas aukojo gedulo Mišias, o solistė Marytė Bizinkauskaitė angelišku balsu ir dieviškomis giesmėmis praturtino Prelato liturgines apeigas. Velionė buvo žmona inž. a. a. Juozo Rasčiausko-Rasio, su kuriuo išgyveno 55 metus. Laidotuvės bus privačios. Nuliūdę artimieji