IRENA NOREIKAITĖ ŠILKAITIENĖ

A†A IRENA NOREIKAITĖ ŠILKAITIENĖ mirė š. m. gruodžio 1 d., sulaukusi 95 metų amžiaus.

Gimė 1926 m. balandžio 22 d. Misaičių kaime, Tauragės apskrityje, Lietuvoje.

Gyveno St. Petersburg, FL; Santa Monica, CA ir Čikagoje.

Nuliūdę liko: sūnus Raimundas su žmona Rasa, anūkas Rimas su žmona Myia, proanūkiai Aleksandra, Evelina ir Oliver; anūkas Danius su žmona Bets; sūnus Edmundas, marti Aušra, anūkės Brianna ir Daria; sesuo Vlada bei kiti giminės Lietuvoje, Danijoje ir Amerikoje.

Karui baigiantis, Irena pasitraukė į Vokietją, kur keletą metų gyveno lietuviškoje stovykloje, anglų zonoje. Vėliau ji išvyko mokytis ir dirbti į Angliją. Dirbdama slaugės padėjėja seselių vienuolių ligoninėje netoli Londono susipažino su neseniai iš Švedijos atvykusiu Mečiu Šilkaičiu ir už jo ištekėjo. Kviečiama giminių Amerikoje, ji dar dirbančioje Lietuvos ambasadoje išsiėmė Lietuvos užsienio pasą, su įvažiavimo į Ameriką viza. Iš Anglijos išvyko abu kartu. Irenos giminės pasitiko juos New Yorko uoste ir parsivežė pas save į Worchester, MA. Tuo metu esant nepalankiai darbo rinkai Worchester, jie susisiekė su Mečio dėde Aleksu, kuris gyveno St. Charles, IL. Čia išgyveno 10 metų, gimė ir abu sūnūs – Raimundas ir Edmundas. Iš St. Charles persikėlė į Čikagą, dirbo ir užaugino vaikus. Taip pat padėdavo giminėms Lietuvoje. Vyrui vykdant įvairius projektus, po keletą metų teko gyventi Floridoje, New Jersey, Californijoje ir vėl Čikagoje. Būdama draugiška, greitai užmegzdavo ryšius su apylinkių lietuviais. Irena turėjo gana platų pažįstamų bei artimesnių draugų ratą. Kai vyras išėjo į pensiją, jie apsigyveno St. Petersburge, Floridoje, kur aktyviai dalyvavo įvairiaspalvėje Lietuvių klubo veikloje. Sveikatai pablogėjus, persikėlė į Santa Monica, CA, kur gyveno visa šeima.

Su dideliu liūdesiu širdyje Irena neseniai palydėjo į amžinybę savo vyrą Mečį, su kurio ji darniai išgyveno septyniasdešimt metų.

Religinės a. a. Irenos laidojimo apeigos įvyks 2023 m. sausio 14 d., šeštadienį, Čikagoje, Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Lai laimė ir džiaugsmas jos laukia didžiuliame sielų pasaulyje.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.