VIKTORAS A. PANARAS

A†A VIKTORAS A. PANARAS mirė š. m. lapkričio 30 d. Palos Heights, IL, sulaukęs 78 metų. Gimė 1943 m. sausio 1 d. Palangoje, Lietuvoje.

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Andrew su žmona Lina; duktė Lisa Augustyn su vyru Dan; anūkai Ian ir Angela; brolis Ray Panaras su žmona Daiva; pusseserė Judy Stropus, kiti giminės ir artimi draugai.

A. a. Viktoras buvo a. a. Reginos Abraitytės vyras.

Velionis priklausė Darius Girėnas American Legion Post 271, ir Lithuanian Craftsman’s Club.

A. a. Viktoras bus pašarvotas 2023 m. sausio 7 d., šeštadienį, 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, 2700 W. 69th St., Chicago, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios.

Vietoje gėlių prašome aukoti Shriner’s Childrens Hospital, Čikagoje (https://www.shrinerschildrens.org) arba Paralyzed Veterans of America (https://pva.org)

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.