IRENE BRIZGYS SHEPUTIS

A † A IRENE BRIZGYS SHEPUTIS mirė 2021 m. balandžio 2 d. Chicago, IL. Gimė 1929 m. spalio 11 d. Chicago, IL. Gyveno Marquette Parko rajone.

Nuliūdę liko: vyras Eugene Brizgys, sūnus Martin Brizgys; sū­nus Leonard Brizgys bei kiti giminės. Velionė bus pašarvota ket­virtadienį, balandžio 8 d., 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kur 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvese.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.