IRMINA JUZĖ LESEVIČIŪTĖ

A † A IRMINA JUZĖ LESEVIČIŪTĖ Mirė 2015 m. rugsėjo 25 d. Gimė 1914 m. kovo 11 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko artimi draugai Anelė Bagdonienė su šeima bei kiti giminės. A. a. Irmina buvo duktė a. a. Juozo ir Onos Lesevičių, sesuo a. a. Aldonos ir Birutės. Velionė buvo diplomuota chemikė ir priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. A. a. Irmina bus pašarvota trečiadienį, rugsėjo 30 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park, IL), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Artimi draugai Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com