JONAS VYTAUTAS VAZNELIS

A † A JONAS VYTAUTAS VAZNELIS Mirė 2015 m. rugsėjo 26 d., New Lenox, IL. Gimė 1954 m. rugsėjo 20 d. Chicago, IL. Gyveno Orland Park, IL. Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Kamila Seroka-Vaznelienė; sūnus Petras Vaznelis; sūnus Vytas Vaznelis su žmona Trish; duktė Laura Vaznelytė; sūnus Sebastian Vaznelis su žmona Gina; duktė Dorothy Vaznelytė; anūkė Gia; tėvas Jonas, mama Natalija Rauchaitė; brolis Sigitas su žmona Rūta; svainė Stefa Vaznelienė; dukterėčios ir sūnėnai bei kiti giminės. A. a. Jonas buvo brolis a. a. Algimanto. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 30 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 1 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Jonas Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com