JANINA BERNOTAITĖ JARAŠIENĖ

A † A JANINA JARAŠIENĖ BERNOTAITĖ Gimė 1923 m. rugsėjo 1 d., Utenoje, Lietuvoje. Mirė 2015 m. gruodžio 12 d. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Loreta; duktė Audra Endrijonienė su vyru Gintaru; duktė Virginia Kavaliūnienė su vyru Vytautu; anūkai Andrius Jarašius su žmona Andrea; Paulius Jarašius su žmona Rachel; Michael Kavaliūnas su žmona Rebecca ir Vincent Kavaliūnas; proanūkai Aidas Jarašius, Arius Jarašius ir Michael Kavaliūnas; brolis Vytautas Bernotas su šeima Lietuvoje. A. a. Janina buvo žmona a. a. Felikso. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai St. Pete Beach, FL ir Moterų chorui St. Pete Beach, FL. Velionė bus pašarvota gruodžio 16 d., trečiadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Janina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com