REGINA KUČIENĖ

A † A REGINA KUČIENĖ Mirė 2015 m. gruodžio 9 d. Gimė 1929 m. sausio 24 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL, anksčiau Chicago Ashburn apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Linas su žmona Renata; duktė Viktorija Siliūnienė su vyru Dariumi; anūkai Aleksandras, Darija, Lukas ir Monika; sesuo Irena Kriaučeliūnienė; dukterėčia Jolita Kriaučeliūnaitė. A. a. Regina buvo žmona a. a. Viktoro ir buvo svainė a. a. dr. Leono Kriaučeliūno. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Švietimo tarybai, lietuvių Skautų sąjungai, buvo Donelaičio lituanistinės mokyklos mokytoja. A. a. Regina bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 19 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti „Vaiko vartai į mokslą” organizacijai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkkusfuneralhomes.com