JERONIMAS GAIŽUTIS

A † A Inž. JERONIMAS GAIŽUTIS Paliko šį pasaulį 2015 m. balandžio 18 d. Gimė 1924 m. spalio 11 d. Vilniaus krašte, Švenčionių apskr. Nuo 1948 m. gyveno Toronte, Kanadoje, o nuo 1955 m. Čikagoje. Dirbo Illinois valstijos Tiltų ir kelių vedimo priežiūros tarnyboje. Dalyvavo Lietuvių Operos, „Dainavos” ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios choruose. Dirbo Lietuvių skautų sąjungai, Vilniaus krašto draugijai, ALT’o, BALF’o, Filatelistų organizacijoms. A. a. Jeronimas buvo vyras a. a. Nerijos, sūnaus a. a. Raimundo tėvas. Giliame liūdesyje liko: duktė Lina su draugu Tony; sūnus Saulius su žmona Erin; duktė Ramunė ir vyras Vytautas; anūkai Tessa ir Monika; duktė Rūta ir giminės Lietuvoje. Atsisveikinimo šv. Mišios bus aukojamos gegužės 9 d., šeštadienį, 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimo šv. Mišiose. Nuliūdusi šeima