REGINA VAINAVIČIŪTĖ SNARSKIENĖ

A † A REGINA SNARSKIENĖ (VAINAVIČIŪTĖ) Mirė 2015 m. balandžio 18 d. savo namuose, gedint šeimos nariams. Jai buvo 92-eji metai. Giliame liūdesyje paliko: savo sūnų Povilą Vaidotą Snarskį iš Orlando, FL; dukrą Lili Racila iš Fort Myers, FL; anūkus Jennifer Racila iš Fort Myers, FL; Emma Racila iš Washington, DC ir žentą Raimondą Racila iš Fort Myers, FL. Reginos vyras Bronius Snarskis mirė 1997 metais. A. a. Regina gimė 1922 m. Šiauliuose, Lietuvoje. 1941 m. ji ištekėjo už elektros inžinieriaus Broniaus Snarskio. Baigiantis karui ir sovietams vėl okupuojant Lietuvą, šeima 1944 m. paliko gimtinę. 1949 m. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas ir apsigyveno Cleveland, OH. Po daug metų techniko darbo EEG Ohio valstijoje, Reginos vyras Bronius 1984 m. išėjo į pensiją ir šeima apsigyveno Daytona Beach, FL, kur labai aktyviai dalyvavo Lietuvių Bendruomenės veikloje. A. a. Reginos palaikai bus kremuojami, nerengiant šarvojimo, lankymo ir atsisveikinimo ceremonijos. Jos urna su palaikais bus palaidoti Lee Memorial Park (Fort Myers, FL) kapinėse. Šeima nuoširdžiai dėkoja Reginos slaugei Rose, kuri daug metų ja rūpinosi, taip pat Halifax Health Hospice darbuotojams už nuolatinę priežiūrą ir gydymą. Nuliūdę artimieji