JINA TOTILAITĖ-LEŠKIENĖ

A†A JINA TOTILAITĖ-LEŠKIENĖ mirė kovo 29 d. Los Angeles, CA. Gyveno Los Angeles, anksčiau – Omaha, NE.

Gimė 1937 m. balandžio 3 d. Raseiniuose, Lietuvoje. Pedagoginį išsilavinimą įgijo Omaha, NE; mokytojavo Boys Town, NE.

Vėliau ištekėjo už Gedimino Leškio ir išvažiavo gyventi į Los Angeles. Californijoje rengė savo meno parodas, buvo veikli Šv. Kazimiero parapijos Los Angeles narė. Prašome prisiminti velionę savo maldose. Liūdintys artimieji.