JOANA A. STOŠKUS

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
Dovanoję gyvybę, šviesą ir meilę…

A†A JOANA A. STOŠKUS mirė šių metų lapkričio 5 d.

Gyveno Palos Park, IL.

Gimė 1936 m. balandžio 1 d. Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Keturvalakių kaime. Amerikoje išgyveno 73-erius metus.

A. a. Joana buvo a. a. Jono ir a. a. Marijos Stoškų dukra, a. a. Jono A. Stoškaus sesuo, a. a. Petro ir a. a. Edvardo Stoškų teta.

Giliame liūdesyje liko: brolienė Onutė Stoškienė, sūnėnas ir krikšto sūnus Juozas Stoškus su žmona Kelly, jų sūnus Nathansu sužadėtine Kristin; pusseserės ir pusbroliai su šeimomis Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir Lietuvoje; giminaičiai Alicija, Dainius ir krikšto dukra Vida Brazaičiai.

Atsisveikinimas su velione vyks pirmadienį, lapkričio 14 d., nuo 9:30 iki 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.