RAMUNĖ STRAVINSKYTĖ DAILIDIENĖ

Su liūdesiu pranešame, kad mūsų brangi A†A RAMUNĖ STRAVINSKYTĖ DAILIDIENĖ iškeliavo į amžinybę 2022 m. lapkričio 8 d., apsupta mylimos šeimos.

Gimė 1951 m. kovo 19 d. Čikagoje.

Gyveno Orland, ME, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: vyras Aras, duktė Lina su vyru Michael, sesuo Ina bei mylimi giminės ir draugai. Ramunė buvo a. a. Stasio ir a. a. Bronės Stravinskių duktė.

Ramunė baigė farmacijos mokslus University of Illinois ir įsigijo informacijos mokslų magistrą University of Hawaii. Arui būnant Amerikos laivyno kapitonu, šeimai teko gyventi Maine, Washington, DC, Rhode Island, Hawaii, Great Lakes-Illinois ir kitose laivyno bazėse. Giliai pamilę ežerus ir miškus, prieš dvidešimt metų įsikūrė Orland, Maine valstijoje.

Ramunė domėjosi tradiciniais įvairių Amerikos vietovių ir Lietuvos rankdarbiais. Nuolat tobulinosi skiautinių kūryboje (quilt), pasiekdama aukštą meninį lygį. Bet jos ypatingiausias džiaugsmas, be abejonės, buvo šeima.

Gedulingos šv. Mišios bus atnašaujamos lapkričio 21 d. Saint Joseph’s bažnyčioje, Brewer, Maine. Velionė bus palaidota Arlington National Cemetery, Washington, DC.

Širdingai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti brangią Ramunę savo maldose.

Vietoje gėlių šeima siūlo Ramunės vardu aukoti Northern Light Home Care & Hospice Foundation, PO Box 931, Bangor ME 04402- 0931; Northernlighthealth.org/givehch.

Nuliūdusi šeima.