JOANA TAUTVILIENĖ NAVICKAITĖ

A†A JOANA TAUTVILIENĖ NAVICKAITĖ mirė š. m. vasario 1 d. Lake Villa, IL.

Gimė 1922 m. liepos 5 d. Šiauliuose, Lietuvoje.

Gyveno Lake Villa, IL. Anksčiau Gary, IN.

Nuliūdę liko: duktė Kristina Tautvila Fisher (vyras Peter); anūkė Daina Fisher (vyras Ryan Underwood); Petronaičių šeima Lietuvoje bei kiti giminės.

A. a. Joana buvo a. a. dr. Juozo žmona.

Šv. Mišios bus šeštadienį, vasario 12 d., 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL.
Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei” – Sunlight Children’s Aid: www.SunlightChildren’sAid.org.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.