JONAS GIBAITIS

A † A Adv. JONAS GIBAITIS Mirė 2015 m. lapkričio 6 d., sulaukęs 78 metų. Gyveno Marquette Parke. Nuliūdę liko: sesuo Aldona Grigaliūnas, dukterėčia Rūta su vyru Robert Nazareth, sūnėnai Paul Grigaliūnas ir Peter (Annette) Grigaliūnas. Velionis daug metų teikė advokato paslaugas Čikagos ir jos priemiesčių lietuviams. A.a. Jonas pašarvotas antradienį, lapkričio 10 d., nuo 5 val. p. p. iki 7 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W), Palos Hills, IL. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com