VYTAUTAS BANDZIULIS

A † A Vytautas Bandziulis Mirė 2015 m. lapkričio 6 d.,  Madison, WI. Gimė 1928 m. birželio 13 d., Lietuvoje. Gyveno Madison,WI, anksčiau Chicago, Brighton Park apylinkėje ir Melrose Park, IL. Nuliūdę  liko:   žmona  Eugenija Sheuraitė; sūnus Raimondas su žmona Irene Katele; sūnėnai ir dukterėčios bei kiti giminės. A. a. Vytautas dirbo Benjamin Moore Company.  Velionis buvo sūnus a.a . Jono ir Veronikos Daraškevičiūtės ir brolis a.a. Igno ir Stasio Bandziulių. Priklause Don Varnas American Legion Post # 986. A. a. Vytautas bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 14  d. nuo 9 val. r. iki 12 val. popiet Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S Archer Ave., (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 14 dieną. 12 val. popiet – religinės apeigos Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinese. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com