VIRGIS ,,VIRGIL” P. NORKUS

A † A Virgis ,,Virgil” P. Norkus Mire 2015 m. lapkričio 6 d., Naperville, IL.  Gimė 1940 m. spalio 30 d. Kėdainiuose, Lietuvoje. Paliko giliai liūdinčius: žmoną Romą (Pauliūtę), dukrą Aldutę Gorman, žentą Russell, seseris Silviją Žiedonis su vyru Rimu ir šeima, Vidą Poffenroth su vyru Dennis ir šeima, Reginą Vaitaitis su šeima, pusbrolį Vytą Martinaitį su žmona Audrone, pusseserę Nijolę Martinaitis-Nelson su vyru Ken, žmonos brolius ir seseris dr. Algį Paulių su žmona Violeta ir šeima, Edmundą Paulių su žmona Virginija ir šeima, Ireną Daugelis su vyru Arūnu, Aldoną Vaitkus su vyru Rimantu. Atsisveikinimas su a. a. Virgiu lapkričio 16 d., pirmadienį, 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL., kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Vaiko vartai į mokslą”organizacijai. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimo šv. Mišiose. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com