ROMAS SAKADOLSKIS

A † A ROMAS SAKADOLSKIS. Po sunkios ligos, 2016 m. vasario 25 d. mirė New Yorke, eidamas 69-uosius metus. Gimė Fuldoje, Vokietijoje. Gyveno Vilniuje. Liko nuliūdusi žmona Emilija bei kiti giminės ir draugai. Velionis nuo jaunystės buvo aktyvus išeivijos Lietuvių Bendruomenės narys, dalyvavęs ateitininkų, Lietuvių Bendruomenės, Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų, Santaros-Šviesos, Lituanistikos seminarų. A.P.P.L.E. ir kt. veikloje. Ilgametis Čikagos „Margučio” radijo laidų bendradarbis, nuo 1969 metų bendravo su ,,Amerikos balso” redakcija Washingtone, o nuo 1973 m. dirbo įvairiose ,,Amerikos balso” redakcijose ir skyriuose, ilgainiui tapo ,,Amerikos balso” lietuvių skyriaus vedėju. 2004 m. persikėlęs į Vilnių, dėstė žurnalistiką Vilniaus bei Vytauto Didžiojo universitetuose. Lietuvoje taip pat reiškėsi visuomeninėje veikloje, puoselėdamas medijų raštingumo, pilietiškumo ir skaidrios žiniasklaidos idėjas. A. a. Romo Sakadolskio atminimui per JAV Lietuvių Fondą steigiamas „Romo Sakadolskio atminimo fondas” tiriantiems žurnalistiką bei medijų raštingumą Lietuvoje. Prašome vietoje gėlių aukoti šiam fondui arba bendram JAV Lietuvių Fondui (http.//www.lithuanianfoundation.org/memorial-contributions/). Laidotuvės vyks šeštadienį, kovo 19 d. Velionio kremuoti palaikai bus pašarvoti nuo 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke (2745 W. 44th Street), Čikagoje. Atsisveikinimas prasidės 10 val. r., o 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios Po to a. a. Romas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410; www.palosgaidasfh.com