MARGARET MARY MAZGELIS SSC

A†A Sesuo MARGARET MARY MAZGELIS SSC. Mūsų mylima seselė mirė š. m. rugpjūčio 5 dieną. Vienuolės įžaduose išgyveno 74 metus.

Seselė Margaret Mary mokytojavo pradžios mokyklose bei gimnazijose Illinojuje, Indianoje ir Pennsylvanijoje. Ji buvo Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo mokyklos vedėja. Kelis metus tarnavo visuomenei dirbdama sekretore ir administratore. Nuo 2015 metų vadovavo maldoms Franciscan Village Lemonte.

Nuliūdę liko: brolis John su žmona Claudette Litchfield, NH; brolienė Elaine Brockton, MA; daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. ses. Margaret Mary buvo a. a. Clement ir a. a. Margaret Mazgelis duktė. Į Amžinybę taip pat jau yra iškeliavę jos sesuo, a. a. ses. Clement bei broliai – a. a. Clement ir a. a. Vincent.

Velionė bus pašarvota antradienį, rugpjūčio 11 d. nuo 9 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (ties 69-ta ir S. Washtenaw, Čikagoje), kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629, tel. 773-776-1324. Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 www.palosgaidasfh.com.