MARIJA TRUMPYTĖ FIKSINSKA ČERNIENĖ

A†A MARIJA TRUMPYTĖ FIKSINSKA ČERNIENĖ mirė š. m. spalio 26 d.

Gimė 1935 m. liepos 13 d. Mažeikiuose, Lietuvoje.

Gyveno Omaha, NE, anksčiau Willowbrook, IL ir Philadelphia, PA.

Nuliūdę liko: sūnus dr. Edmundas Fiksinski su žmona dr. Magda, anūkė Julia; dr. Černiaus vaikai Gita ir Linas su šeimomis; brolienė Marytė Černiūtė; dukterėčios Jūra Galinytė Kredienė ir Giedrė Galinytė Penčylienė ir jų šeimos; giminės JAV ir Lietuvoje.

A. a. Marija buvo a. a. veterinarijos gydytojo Kazimiero Trumpio, a. a. Halinos Mikuckytės-Trumpienės duktė, jaunystėje mirusio a. a. Edmunduko sesuo ir a. a. Irenos Galinienės sesuo.

Augo Mažeikiuose, Lietuvoje. Karo metu, 1944 m., pasitraukė iš Lietuvos ir atsirado su tėvais Lenkijoje, kur išgyveno iki 1991 m. Ten sukūrė šeimą su Kornelijumi Fiksinski ir jiems gimė sūnus Edmundas. Likusi jauna našle Marija baigė teisės mokslus ir buvo gerai įvertinta kaip Czaplinek miesto merė. Po daugelio dešimtmečių atnaujinusi pažintį su jaunystės draugu iš Mažeikių Vytu Černiumi, ištekėjo už jo 1991 m. ir atvyko gyventi į Philadelphia, PA. Profesoriui Černiui išėjus į pensiją, persikėlė gyventi į Willowbrook, IL. Po vyro mirties 2014 m. Marija išvyko į Omaha, Nebraska, kur gyveno sūnus su šeima.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 3 d. nuo 9 iki 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šalia savo vyro ir motinos Lietuvių Tautinėse kapinėse, Justice, IL.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti a. a. Marijos laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima siūlo Marijos vardu aukoti org. Vaiko vartai į mokslą/Child Gate to Learning; Saulutei/Sunlight Children’s Aid for Lithuania arba Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijai.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.