JULIJA CIJŪNELIENĖ DANTIENĖ

Š. m. rugpjūčio 23 d. amžinu miegu užmigo JULIJA CIJŪNELIENĖ DANTIENĖ, sulaukusi 92 metų amžiaus.

Gyveno Philadelphijoje, anksčiau Lemont, IL ir Čikagoje.

Giliame liūdesyje liko 5 vaikai: sūnūs Aleksas, Andrius, Robertas ir Tomas bei duktė Viktorija Mašalaitienė su šeimomis. Taip pat liūdi a. a. Julijos brolis Algirdas, kiti giminės bei daug draugų ir pažįstamų Amerikoje ir Lietuvoje.

Julija buvo labai aktyvi įvairuose lietuviškuose baruose: daug prisidėjo prie Čikagos Jaunimo centro įsteigimo, Lemonto šeštadienienės mokyklos darbo, vaidino įvairiuose pastatymuose. Atsikrausčiusi į Philadelphiją rašė ir statė vaidinimus, buvo „Bendruomenės balso” koordinatorė ir pranešėja.

Atsisveikinimas su velione bus šeštadienį, rugpjūčio 28 d., 10 val. ryto Šv. Andriejaus bažnyčioje, 1913 Wallace St., Philadelphia, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Mišias laikys Fr. Dennis Gill iš Arkivyskupijos. Po šv. Mišių velionė bus palydėta į Prisikėlimo kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti velionę savo maldose.

Šeima pageidautų, kad vietoje gėlių paaukotumėte Lietuvių namams, Lithuanian Music Hall Assoc. 2715 E. Allegheny Ave. Philadelphia PA 19134.

Labai prašome visų, kurie galėsite dalyvauti šv. Mišiose ir palydėti Juliją į amžino poilsio vietą, laikytis šių laikų sveikatos nuostatų.

Nuliūdusi šeima.