VIKTORIJA MORKŪNAITĖ KARAITIENĖ

A † A VIKTORIJA MORKŪNAITĖ KARAITIENĖ. Mirė 2016 m. gegužės 5 d. Gimė Kaune 1923 m. Amerikoje, Čikagoje ir Union Pier MI, išgyveno 66 metus. Viktorija buvo žmona a. a. Algirdo Karaičio, sesuo a. a. Konstancijos Balzarienės, a. a. Vlado Morkūno, a. a. Sofijos Pūrienės ir a. a. Valerijos Šileikienės. Liūdi sūnus Gintaras su žmona Christine, duktė Aušrinė, anūkai Žaibas Valaitis, Aras, Vytenis ir Ava Karaičiai, giminės Amerikoje Laima Hood su vyru John, Aldona Marijošienė su vyru Mariumi, Rimas Šileikis su žmona Dalia, Algis Pūras, Hanna Rovinskienė, Kęstutis Dailidė su Virginija, Aras Dailidė su Ramune, Dana Trotter su John, Lenis Rovinskas su Janet, Reni Bruner su Steve, jų vaikai, anūkai ir draugai. Lietuvoje liūdi Jokubauskų, Markūnų, Rovinskų, Žeglių ir Žurauskų šeimos. Viktorija įsigijo gailestingos sesers patyrimą Lietuvoje, o Amerikoje, kartu su Algirdu, buvo savininkai Vicki’s Food Store Brighton Park, vėliau Gintaro vasarvietės, Union Pier, MI. Velionė bus pašarvota pirmadienį, gegužės 9 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com