KĘSTUTIS PRANCIŠKUS ČERNIS

Sūrios ašaros riedės
Iš sudužusios širdies
Mano sieloje nyku
Aš tėvynę palieku.   

G. Patackas

A†A KĘSTUTIS PRANCIŠKUS ČERNIS mirė birželio 8 d., sulaukęs 97 metų amžiaus.

Gimė 1924 m. kovo 29 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno W. Bloomfield, MI.

Nuliūdę liko: sūnus Victor Saulius su sužadėtine Gail Berger, dukra Diana Aušra Černis su vyru Roger Wohlman bei giminės Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. žmona Izolda jau amžinybėje.

Velionis 43 metus dirbo „Ford” automobilių bendrovėje. 76 metų amžiaus išeidamas į pensiją, turėjo Senior
Engineering Designer titulą. Būdamas pensininku pirmininkavo krikščioniškos tarnybos komitetui ir buvo Eucharistijos ministrantas. Labai mėgo keliauti. Kartu su žmona ir vaikais apkeliavo Ameriką, Europą bei Karibų salas. Daug kartų lankėsi Lietuvoje.

A. a. Kęstutis Černis buvo nuoširdus, tolerantiškas, geranoriškas, be galo tėvynę mylintis žmogus.

Velionis buvo pašarvotas birželio 11 d. R. G. ir G. R. Harris laidotuvių namuose, Livonia, MI.

Šv. Mišios buvo aukojamos birželio 12 d. Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Po Mišių velionis buvo palydėtas į Holy Sepulchre kapines ir palaidotas šalia a. a. žmonos Izoldos.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti mūsų brangų Tėvelį savo maldose.

Nuliūdę dukra ir sūnus.