KĘSTUTIS KRIAUČIŪNAS

A † A KĘSTUTIS KRIAUČIŪNAS Mirė 2015 m. spalio 17 d. Oak Lawn, IL. Gimė 1922 m. liepos 25 d. Miknaičių kaime, Barzdų valsčiuje, Šakių apskrityje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: žmona Aurelija, duktė Laura, sūnus Marius su žmona Maryte, anūkai Ona ir Aldas, pusseserės Rasa Pukštienė, Rimgailė Zotovienė ir Daina Smith, mirusio pusbrolio Augustino Orento žmona Dalia ir sūnus Matas. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, spalio 21 d. nuo 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Kęstutis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei” arba šv. Mišioms. Liūdinti šeima