ONA BARBORA GURAUSKAITĖ ŠMITIENĖ

A † A ONA BARBORA GURAUSKAITĖ ŠMITIENĖ Mirė 2015 m. spalio 17 d. Gimė 1924 m. gruodžio 16 d. Skuode, Lietuvoje. 1945 m. ištekėjo už Ferdinando Šmito Vokietijoje su Romos katalikų Bažnyčios apeigomis Mišių metu. 1949 m. su vyru Ferdinandu ir dukrele Regina iš Vokietijos atvažiavo į Ameriką, į Brockton, Mass. 1969 m. vyras Ferdinandas žuvo automobilio avarijoje. Po metų Ona Šmitienė persikėlė gyventi į Čikagą, vėliau į Oak Lawn. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios parapijai. Dukrelė Regina yra ištekėjusi už Marco Burgos ir 40 metų gyvena Ispanijoje. Nuliūdę liko: dukrelė Ona Regina Burgos-Šmitaitė, žentas Marco, anūkai: Rasytė, Danutė ir Mykoliukas; giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Velionė bus pašarvota penktadienį, spalio 23 d. 9 val.ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Ona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse Liūdinti duktė su šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com