RIMAS BLAŽYS

A † A DR. RIMAS BLAŽYS Mirė 2015 m. spalio 22 d., sulaukęs 73 metų. Gimė 1942 m. balandžio 27 d. Vilniuje, Lietuvoje. Gyveno Naperville, IL. Nuliūdę liko: žmona Laima Kudirkaitė, duktė dr. Lora Mikužienė su vyru Juozu, sūnus Romas, anūkai Juozas, Paulius ir Matas Mikužiai; brolis Julius su šeima; daug sūnėnų ir dukterėčių. Velionis buvo sūnus a. a. Sofijos ir a. a. dr. Vlado Blažių ir brolis a. a. dr. Antano Blažio. Rimas buvo baigęs Loyola University College of Dentistry. Atsisveikinimas su a. a. Rimu vyks šeštadienį, lapkričio 14 d., 9:30 val. ryto Our Lady of Mercy bažnyčioje, 701 S. Eola Rd., Aurora, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus velionį prisiminti maldoje ir dalyvauti šv. Mišių aukoje. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Friedrich-Jones, tel. 630-355-0213 arba www.friedrichjones.com