LEOPOLDAS TREČIOKAS

A † A Dr. LEOPOLDAS TREČIOKAS. Mirė 2015 m. gruodžio 16 d. Los Angeles, CA. Gimė 1927 m. spalio 4 d. Kaune, Lietuvoje. Tėvai Jonas Trečiokas ir Alodia Dičiūtė Trečiokienė su vieninteliu sūnumi Leopoldu 1947 m. atvyko į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje, Illinois. Dr. Leopoldas Trečiokas įsigijo mokslo bakalauro, magistro ir doktorato laipsnius Illinois universitete ir medicinos doktoratą Kentucky universitete. Nuo 1969 metų specializavosi neurologijoje privačioje praktikoje Santa Monicoje, Californijoije, Californijos universiteto Los Angeles ligoninėje, kur buvo judesių ligų klinikos „Associate” direktorius ir daugelį metų priklausė Santa Monicos Saint John’s ligoninės personalui. Visą gyvenimą Leopoldas buvo aktyvus skautas – pradėjo skiltininku dar Lietuvoje ir baigė filisteriu akademiku Amerikoje. Jis labai didžiavosi Lietuva, jos istorija, sekė dabartinį gyvenimą Lietuvoje, rėmė Lietuvos organizacijas ir asmenis. Jo paties pageidavimu dr. Trečiokas bus palaidotas Svedasų kapinėse, kuriose yra palaidoti jo tėvai ir seneliai. Nuliūdę liko: žmona Nijolė Velza Trečiokas, dukterys Ina Trečiokas ir Laura Rasa Trečiokas su šeima, svainė Grace Velza Czerwinski su šeima ir svainė Ina Velza Aurille, daug giminių Amerikoje ir Lietuvoje. Nuliūdusi šeima.