LAURYNA ELIZABETA JUODVALKYTĖ-VAIČEKAUSKIENĖ

A†A LAURYNA ELIZABETA JUODVALKYTĖ-VAIČEKAUSKIENĖ mirė š. m. gruodžio 16 d. Čikagoje, sulaukusi 96 metų.

Gimė Melrose Park, IL. Vaikystėje su šeima išvyko į Lietuvą, gyveno Zarasų rajone. Sovietų okupacijos metu buvo ištremta į Sibirą. Sugrįžusi iš tremties Kaune sukūrė šeimą su Povilu Vaičekausku, užaugino dvi dukras. Po didelių pastangų 1979 m. su visa šeima grįžo gyventi į Čikagą.

Nuliūdę liko: dukros Aurelija Vaičekauskaitė, Laura Vaičekauskaitė-Stalionis, anūkai Aleksytė ir Marius Stalionis, brolis Jonas Juodvalkis su šeima, giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė bus pašarvota antradienį, gruodžio 22 d., 9 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.